UCSD,好像不用想了吧

來源: 2021-06-03 08:35:25 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (226 bytes)
回答: UW, UCSD, NYU,UT Austin, UIUC bigworry552021-06-03 08:22:00

UCSD的工程非常好,就業機會又多,而且看見你們也有Bio的,UCSD念premed也還行啊,路子全走得通,還便宜

俺不明白為啥有人會選NYU,念工程的跑NYU幹嘛?

所有跟帖: 

俺也不明白念工程的跑NYU幹嘛? -Shanghaigirl98- 給 Shanghaigirl98 發送悄悄話 Shanghaigirl98 的個人群組 (0 bytes) () 06/03/2021 postreply 09:54:48

加跟帖:

  • 筆名:      密碼: 保持登錄狀態一個月,直到我退出登錄。
  • 標題:
  • 內容(可選項): [所見即所得|預覽模式] [HTML源代碼] [如何上傳圖片] [怎樣發視頻] [如何貼音樂]
回到頂部